Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

27 Dec, 2016 |

Cerberus en Staples

Cer­be­rus Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment heeft het voor­ne­men om een con­tro­le­rend be­lang te nemen in de Eu­ro­pe­se ac­ti­vi­tei­ten van Sta­p­les, zo maak­ten beide be­drij­ven op 7 de­cem­ber be­kend. De ac­ti­vi­tei­ten om­vat­ten de win­kels, con­tract- en on­li­ne-ac­ti­vi­tei­ten van Sta­p­les in 16 Eu­ro­pe­se lan­den met een ge­za­men­lij­ke jaar­lijk­se omzet van circa EUR 1,7 mil­jard.

 

Sta­p­les be­houdt na de over­na­me een be­lang van 15% in aan­de­len in de ac­ti­vi­tei­ten en zal na de af­ron­ding van de trans­ac­tie ver­te­gen­woor­digd blij­ven in de board of di­rec­tors. De trans­ac­tie zal naar ver­wach­ting wor­den af­ge­rond in het eer­ste kwar­taal van het ge­bro­ken boek­jaar 2017 van Sta­p­les.

 

De nieu­we on­der­ne­ming zal onder de merk­naam Sta­p­les blij­ven ope­re­ren. Olof Pers­son zal wor­den be­noemd tot uit­voe­rend be­stuur­der van de nieu­we on­der­ne­ming. Hij is voor­ma­lig se­ni­or exe­cu­ti­ve van Volvo,  met als meest re­cen­te po­si­tie CEO van Volvo Group.

 

SPJ ad­vi­seer­de Cer­be­rus in de com­mu­ni­ca­tie rond­om deze trans­ac­tie. In 2008 ad­vi­seer­den we Sta­p­les bij de over­na­me van Cor­po­ra­te Ex­press.  

Delen

Reageer (0 Reacties)